แปดริ้วส่งเสริมท่องเที่ยวรับอาเซียน


รูปภาพโดย : http://www.siamfishing.com/board/view.php?tid=639071   
   
        ที่โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่น และชุมชนด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จ.ฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ฉะเชิงเทรา จัดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว จ.ฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ที่จัดงานเทศกาลและประเพณีในแต่ละอำเภอ ชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการร้านอาหาร ในจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมจำนวน 90 คน เข้าร่วมโครงการ
         ว่าที่ร้อยตรี ไพศาล พงศ์ศิริไพศาล ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า โครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นและชุมชนด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จ.ฉะเชิงเทรา ประจำปี 2559 จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด ให้เข้าใจในบทบาทการวางแผนบริหารการจัดการด้านการท่องเที่ยว และจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม
 
 
 
 
 

ที่มา:แนวหน้า