ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการบทบาทของจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562


 

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.62 ที่บริเวณหน้าโถง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการบทบาทของจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ในปี 2562 และบทบาทของกระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย เพื่อให้พี่น้องชาวเชียงใหม่มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดี

 

 

https://www.asean2019.go.th/

ที่มา:ASEAN 2019 TH