จ.ฉะเชิงเทรา - เมาะละแหม่ง เมียนมา สร้างความสัมพันธ์และเจรจาความร่วมมือ 2 ฝ่าย


 
    นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าพบปะเจรจาในการสร้างความสัมพันธ์และเจรจาความร่วมมือ 2 ฝ่าย กับผู้ประกอบการเมืองเมาะละแหม่ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา      
   ตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รู้ รับ รุก ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยการเดินทางมากระชับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางราชการ ระหว่างเมืองเมาะละแหม่ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และจังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย ในฐานะเมืองคู่มิตร และเพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและเพิ่มมูลค้าการค้า สร้างโอกาสทางการค้าและเชื่อมโยงการค้าการลงทุนให้กับผู้ประกอบการของเมืองเมาะละแหม่ง และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนำผู้ประกอบการในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 10 ราย มาร่วมแสดงและนำเสนอสินค้า นอกจากนี้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน ระหว่างผู้ประกอบการไทย และผู้ประกอบการสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอีกด้วย
     สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดต่อเนื่องจากการยกระดับความสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาเป็นเมืองคู่แฝดด้านเศรษฐกิจ การค้า การงทุน สังคม และวัฒนธรรม กับเมืองใน 5 ประเทศ และการเตรียมความพร้อมในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศอื่นในอาเซียน โดยเริ่มต้นจากการสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบทวิภาคีกับเมืองต่างๆ ในประชาคมอาเซียน ที่ความเหมาะสมที่จะเป็นตลาดการค้า การลงทุนกับจังหวัดเชิงเทรา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างภาครัฐต่อรัฐ และระหว่างนักธุรกิจของเมืองเป้าหมายในแต่ประเทศกับจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีการชักชวนแลกเปลี่ยนทางด้านการค้าการลงทุนร่วมกัน รวมถึงร่วมกันศึกษาบริบททางการท่องเที่ยว ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการทำความร่วมมือและการแลกเปลี่ยน ด้านศิลปวัฒนธรรมด่านอื่นๆ เช่น ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ความร่วมมือด้านการคมนาคม ขนส่ง ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและประเพณี ในโอกาสต่อไป
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน