ปัญหาเพียบ นักธุรกิจเมืองตากกระทุ้งรัฐตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 ปีไม่คืบ-วอนสางปัญหาจราจรบนสะพานมิตรภาพฯ


 
    ผู้ประกอบการขนส่งเสนอรัฐแก้ปัญหารถติดบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 1 เหตุทำให้เสียเวลา ทั้งระบบการทำงานของรัฐที่ถือกฎหมายคนละฉบับ โดยเฉพาะกำหมายที่ต้องออกมารองรับนักลงทุน 2 ปียังไม่คืบ       
    เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.60 ที่ห้องประชุม AEC สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตัวแทนผู้ประกอบการจากภาคส่วนต่างๆ ได้เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะ “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคต” โดยมีผู้แทนจากสมาคมขนส่งจังหวัดตาก ผู้แทนชุมชนเขตเทศบาลนครแม่สอด, ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคธุรกิจ และผู้แทนองค์กรสื่อสารมวลชนแม่สอด       
    ในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง โดยมีนายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด จ.ตาก เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นถึงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตากว่า มีความล่าช้ามาก เพราะนานกว่า 2 ปีแล้ว ปัญหาใหญ่คือ การแก้ไขกำหมายออกมารองรับนักลงทุนมีความล่าช้า ขณะที่จังหวัดไม่มีอำนาจอะไร เพราะต่างหน่วยงานต่างถือกฎหมายคนละฉบับ ทำให้เกิดความล่าช้ามาก      
     ขณะที่ด้านการขนส่งก็ยังมีปัญหามาก เพราะการจราจรติดขัดมากขึ้นทุกวัน บนสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 1 ที่ด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดี บ้านริมเมย ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด กับจังหวัดเมียวดี สหภาพพม่า       
     หลังจากผลการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จ เทศบาลนครแม่สอดจะนำข้อสรุปทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุม นำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่จะจัดการประชุมประจำปี 2560 ในหัวข้อเรื่อง ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ที่จังหวัดนนทบุรี       
     นายสุชน เลิศรัตนคำแดง ผู้แทนสมาคมขนส่งจังหวัดตาก กล่าวว่า ปัญหาของการขนส่งสินค้าไปยังชายแดนไทย-พม่า ทุกวันนี้คือปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 1 แม่สอด-เมียวดี จึงอยากให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขระบบการทำงานของราชการในการบริการประชาชน เช่น การเสียภาษี หรือสำแดงสินค้า และการตรวจสอบสินค้า ควรมีการบริการที่จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ ไม่ใช่ให้รถยนต์บรรทุกต้องวนไปวนมาทำให้เสียเวลา และเกิดปัญหารถติด       
     หรือการออกหนังสือเดินทางคนเข้าเมือง ควรจะประสานกับฝ่ายพม่า ไม่ต้องให้ชาวพม่าขับรถยนต์มาจอดบนสะพานทำให้รถนักท่องเที่ยว และรถยนต์ขนส่งสินค้าติดบนสะพานด้วย ควรประสานกับฝ่ายพม่าว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร หรือไปออกบัตรที่ฝั่งพม่าก่อนขึ้นสะพานก็ได้ นอกจากนี้ ชาวบ้านเขตตำบลท่าสายลวดได้รับความเดือดร้อน รถบรรทุกก็ได้รับความเดือดร้อน ถูกตำรวจจับปรับเพราะไม่มีที่จอด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:ผู้จัดการออนไลน์