สุไหงโก-ลก เมืองต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ


 

        ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ระดมทุกภาคส่วนร่วมพิจารณาแผนงานโครงการ ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โครงการ "สุไหงโก-ลก เมืองต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ” เพื่อหาข้อสรุปก่อนนำเสนอรัฐบาล
 
        (13 ส.ค. 59) นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมนายศรัณย์ วังสัตตบงกช ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมพิจารณาแผนงาน โครงการ ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โครงการ "สุไหงโก-ลก เมืองต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ” เพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนสำหรับการจัดทำแผนตามนโยบายของรัฐบาล
 
        ที่ประชุมได้พิจารณาผ่านความเห็นชอบในการเสนอโครงการต่อรัฐบาล ดังนี้ "โครงการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า และศูนย์กลางตลาดสินค้าเกษตร” โดยแยกเป็นการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าและศูนย์กลางตลาดสินค้าเกษตร การส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่ การจัดระบบการบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้าและศูนย์กลางตลาดสินค้าเกษตรแบบมืออาชีพ บนเนื้อที่ 25-2-13 ไร่ "โครงการก่อสร้างเมืองสุไหงโก-ลก คอมเพล็กซ์” ซึ่งเป็นการก่อสร้างเมืองสุไหงโก-ลกคอมเพล็กซ์ในพื้นที่ 25 ไร่ ของการเคหะ ณ บ้านโต๊ะลือเบ ตำบลสุไหงโก-ลก ที่เป็นศูนย์รวมของเซ็นเตอร์พอยท์ ไนท์บาร์ซ่า ศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพ และศูนย์รวมความบันเทิง ด้วยการส่งเสริม หรือจัดหาผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่ที่มีศักยภาพมาเป็นผู้บริหารจัดการ "โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และยกระดับสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก และส่งเสริมการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้า” (คลังสินค้า) บริเวณพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นที่ดินของเอกชน เนื้อที่ประมาณ 500-1,000ไร่ "โครงการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมขนส่งและสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก แห่งที่ 2” ด้วยการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก-ลันเตาปันยัง รวมทั้งการศึกษาและสำรวจออกแบบถนนเพื่อความปลอดภัยสูง การพัฒนาท่าเทียบเรือชุมชน ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสุไหงโก-ลก การเปิดเส้นทางเดินรถไฟเดิมจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ถึงสถานีรถไฟปาเสมัส รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย "โครงการจัดตั้งเมืองปลอดภาษี” และ "โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการนันทนาการและการท่องเที่ยวเมืองสุไหงโก-ลก” ซึ่งแยกเป็น การพัฒนาทางเดินศึกษานิเวศน์ธรรมชาติ สวนขวัญประชา การปรับปรุงสวนสาธารณะสนามกีฬามหาราช การก่อสร้างแลนด์มาร์คที่เป็นสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ของเมืองสุไหงโก-ลก การก่อสร้างหอชมเมือง การพัฒนาสถานีรถไฟเพื่อการท่องเที่ยว การพัฒนาทางเดินริมน้ำและทางจักรยาน รวมทั้งปรับปรุงสนามกีฬาสันติภาพ
 
        นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองต้นแบบ โดยจะมีสิทธิประโยชน์มากมายเกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งการระดมความคิดเห็นของหลายภาคส่วนในพื้นที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนว่า คนในพื้นที่ต้องการอะไร และรัฐบาลจะให้การสนับสนุนอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามแนวทางประชารัฐ ที่ทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวที่เป็นหัวใจของเมืองชายแดนอย่างอำเภอสุไหงโก-ลก ซึ่งหลังจากนี้ก็จะส่งข้อมูลเสนอไปยังรัฐบาลเพื่อให้มีการพิจารณาดำเนินการต่อไป
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์