จ.เลย สัมมนากำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจไม้ผลและไม้ดอก-ไม้ประดับ


 
     เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 60 เวลา 9.30 น. ที่โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเลย (ไม้ผลและไม้ดอก-ไม้ประดับ) ภายใต้โครงการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเลย เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน (AC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
      นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเลย โดยส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบเข้าโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อ้อยโรงงาน ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรส่วนหนึ่ง แต่ในความเป็นจริงจังหวัดเลยยังมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจังหวัดเลย ได้แก่ ไม้ผล ที่มีเอกลักษณ์ในด้านรสชาติอร่อยแตกต่างจากพื้นที่อื่นและพืชบางชนิดมีพื้นที่ปลูกจำนวนมาก เช่น กล้วย แก้วมังกร และไม้ดอก-ไม้ประดับ ที่สร้างรายได้ไม่น้อยกว่าสองร้อยล้านบาทต่อปี สร้างรายได้ที่มั่นคงต่อกลุ่มผู้ผลิต สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตมีรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืน สนองนโยบายรัฐบาล อีกด้วย
      ด้านนายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย กล่าวว่า กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเลย (ไม้ผลไม้ดอก-ไม้ประดับ) เป็นกิจกรรมภายใต้แผนงานโครงการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารงานจังหวัด และอำเภอแบบบูรณาการ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนจังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาอาชีพ และเพิ่มพูนทักษะเกษตรกร ให้เกิดการผลิตพืชที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการรับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย มีปริมาณเพียงพอตามความต้องการของตลาด พร้อมทั้งมีการพัฒนาการรวมกลุ่มเกษตรกร ให้เกิดการวิเคราะห์ การวางแผน และการกำหนดเป้าหมายการผลิต เพื่อป้องกันผลกระทบทางการตลาด ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน ประกอบกับการส่งเสริมการผลิตสินค้า สินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ มีการบรรยายเชิงวิชาการ การเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตลาดและการส่งออก และกำหนดเป้าหมายการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดเลย โดยกำหนดพืชเศรษฐกิจต้นแบบ จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ มะม่วง มะคาเดเมีย แก้วมังกร สับปะรด และไม้ดอก-ไม้ประดับ และยกระดับสินค้าเกษตรที่สำคัญนี้ ไปสู่การส่งออกเข้าสู่ตลาดอาเซียน และต่อยอดเป็นสินค้าที่จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเป็นสินค้าที่สำคัญเป็นของฝากและของที่ระลึก อีกทางหนึ่งด้วย
 
 
 
 
 

ที่มา:สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์