กฟผ.แม่เมาะคว้า 2 รางวัลอาเซียน


 
    กฟผ. แม่เมาะ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในฐานะ “องค์กรที่มีความเป็นเลิศในกิจการถ่านหินของอาเซียน” โดยคว้า 2 รางวัล ASEAN Coal Awards 2017 จากรางวัลชนะเลิศ Best Practice for Surface Coal Mining Category และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้าน Corporate Social Responsibility (CSR) Category ในเวที ASEAN Energy Awards 2017 ณ โรงเเรมคอนราด กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
     นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยนายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. และผู้บริหารระดับสูง ร่วมเป็นตัวแทน กฟผ. เข้ารับรางวัลชนะเลิศ Best Practice for Surface Coal Mining Category จากผลงาน “Mae Moh Lignite Mine” และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Corporate Social Responsibility (CSR) Category จากผลงาน “The Community Collaboration for Sustainable Development in Mae Moh District”ซึ่งได้ถูกส่งเข้าร่วมประกวดใน ASEAN Coal Awards 2017 โดยคณะทำงานจัดการประกวดและคัดเลือกองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ของกิจการถ่านหินไทย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และได้รับการตัดสินโดยคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ของกิจการถ่านหินของอาเซียน หรือ Board of Judge (BOJ) for ASEAN Coal Awards นับเป็นเครื่องยืนยันถึงการดำเนินงานตามมาตรฐานระดับนานาชาติ ซึ่ง กฟผ. แม่เมาะ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดีระดับอาเซียน ทั้งในด้านการใช้เทคโนโลยีสะอาดสำหรับถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดำเนินงานโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
     ทั้งนี้ กฟผ. แม่เมาะ ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมที่แหล่งกำเนิด มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถนำถ่านหินมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้โรงไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมั่นคง รวมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ และเกิดการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจากทุกมิติ
 
 
 
 

ที่มา:บ้านเมือง