พิธีปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35


ที่มา:ไทยคู่ฟ้า ทําเนียบรัฐบาล