ความตกลง

คู่มือการใช้ประโยชน์ในข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน_Weera edited

ความตกลงเขตการค้าเสรี AFTA_Weera edited

ความตกลง CEPT

ความตกลง ATIGA_Weera edited

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th