ภาษาอาเซียนในชีวิตประจำวัน

ภาษาอาเซียน(ประเทศเวียดนาม)ในชีวิตประจำวัน

ภาษาอาเซียน(ประเทศกัมพูชา)ในชีวิตประจำวัน

ภาษาอาเซียน(ประเทศบรูไน)ในชีวิตประจำวัน

ภาษาอาเซียน(ประเทศเมียนมาร์)ในชีวิตประจำวัน

ภาษาอาเซียน(ประเทศฟิลิปปินส์)ในชีวิตประจำวัน

ภาษาอาเซียน(ประเทศมาเลเซีย)ในชีวิตประจำวัน

ภาษาอาเซียน(ประเทศลาว)ในชีวิตประจำวัน

ภาษาอาเซียน(ประเทศสิงคโปร์)ในชีวิตประจำวัน

ภาษาอาเซียน(ประเทศอินโดนีเซีย)ในชีวิตประจำวัน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th